Ruszył Program Kompleksowej Opieki Poszpitalnej

Jako organizacja społeczna spotykamy w swojej codziennej pracy osoby, które po opuszczeniu placówki medycznej z trudem odnajdują się w nowej rzeczywistości życia z niepełnosprawnością. Problemy te dotyczą praktycznie każdego obszaru funkcjonowania – sprawności fizycznej, świadomości przysługujących praw i wsparcia, stanu psychicznego, sytuacji zawodowej czy też barier architektonicznych w funkcjonowaniu. Próbą rozwiązania większości tych problemów jest utworzony przez naszą fundację Program Kompleksowej Opieki Poszpitalnej.

Pomoc w ramach Programu opiera się na kompleksowym wsparciu dyplomowanych Specjalistów ds. Zarządzania Rehabilitacją i obejmuje takie obszary jak:

– organizacja rehabilitacji poszpitalnej w ramach funkcjonującego systemu NFZ jak i poza finansowaniem funduszu,

– wsparcie w organizacji środków potrzebnych na dalszą rehabilitację, dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego, likwidacji barier,

– przygotowanie dokumentacji i skierowanie pacjenta do odpowiednich instytucji w zakresie uzyskania orzeczenia i dofinansowania,

– dopasowanie odpowiedniego sprzętu,

– likwidacja barier architektonicznych,

– kontakt z osobami, które przeszły już drogę powrotu do sprawności (Asystenci Wsparcia),

– skierowanie na odpowiednie kursy i szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami w celu przywrócenia aktywności zawodowej.

 

Programem mogą być objęci pacjenci szpitali z oddziałów:

– intensywnej Opieki Medycznej

– neurologicznych

– neurochirurgicznych

– kardiologicznych

– chirurgii naczyniowej

– ortopedycznych

 

Program wspiera pacjentów po:

– urazach czaszkowo-mózgowych oraz udarach

– urazach rdzenia kręgowego

– amputacjach kończyn

– urazach wielonarządowych

Osobą kontaktową w sprawach związanych z Programem Kompleksowej Opieki Poszpitalnej jest:

Bartosz Kaczmarek, Wiceprezes Fundacji, Główny Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją

Kontakt: (+48) 518 18 18 14   biuro@fundacjarafalawilka.pl